Предприемаческият дух на жената управленец

„Жената е покана за щастие!“ Това са думи на френският поет и критик Шарл Бодлер.[1] Но въпросът доколко общест­вото ни е готово да се отзове на тази покана, остава спорен. Поначало историята на жените е установяване на тяхното репре­сиране и на прикриването му, защото прикриването е част от репресията: няма случайност и неутрална нау­ка. Ето защо историята на жените възниква едва когато феминистките от Северна Америка и Западна Европа, към които днес се присъединяват и феминистките от Третия свят, се опитват да нарушат мълчанието, пред­мет на което е тази история, и да проучат миналото, което не престава да учудва всички.

womenpla.net

Снимка: womenpla.net

Животът изисква от жените да живеят тук и сега, да живеят в днешното време, защо­то само в него могат да бъдат полезни – да създават деца, да сътворят нещо, което да оставят след себе си, да дарят щастие на хората, които ги заобикалят. Именно в това се изразява житейската роля на жените – роля­та, отредена им от Майката Природа. Важни са творе­нието, любовта, смелостта и отдаването, с които само една жена може да създава красотата в живота.

Никой не трябва да им отнема правото да бъ­дат и да се чувстват жени. Никой не може да им от­неме и правото да градят кариера, да се развиват, да създават бизнес, да успяват. И ако в изминалите години са били залъгвани с тезата, че няма да успеят да бъдат пълноценни майки, домакини и съп­руги, то днес същата тази теза отдавна е загубила своята актуалност.

Жените са известни като слабият пол, но в същото време все по-често се чува, че са по-силни от силния пол, че могат да устояват на всичко, че не се предават пред болката, унижението, пренеб­режението, отхвърлянето.

Днес обществата са променени, но правилата като че ли са останали същите. Говори се за доведена до крайност екс­панзия, преследване на безпределно натрупване на власт, печалба, престиж, жестока конкуренция и съ­перничество. Но това не е само мъжкият свят на съвременния човек, това е и женският свят, в който именно жените трябва да се доказват отново в пъти повече. Може би най-голямото доказателство за силата им е в това, че въпреки вечната борба продължават да отстояваме своето място в обществото, защото го заслужават. Самото наличие на предприема­ческа култура и предприемаческо мислене предполага добро образование, разнообразни умения, висока пси­хична и емоционална устойчивост. Жената предприе­мач не иска за нея да се говори само като за колега, бизнес партньор или конкурент. Тя няма нищо про­тив, ако към всичко това се прибавят и качествата й като жена. Умните дами много добре зна­ят как, кога, къде и доколко да използват своите жен­ски хитрини – и всичко това в името на успеха. Това не е подмолно действие, не е коварен капан, а само умело прилагане на различни тактики и подходи.

Небезизвестната теория, че „в бизнеса, както и на война, всичко е позволено” има много привърженици дори и в съвременното цивилизовано общество. Но бизнес дамите предпочитат спазването на висок етичен морал, коректни отношения, премереност и точност. Лъжата, измамата, фалшът и лицеме­рието не биха свършили работа на никого. Веднъж може и да има успешни резултати, но с цената на това да се изгуби доверието на хората, да се опетни собственосто име и авторитет. Такава жертва не си струва.

Времената днес изискват бизнес с ново лице, с нови правила и нови подходи. На всички им е трудно и е необходимо да има непрестанен процес на научаване на нови неща, за да има и успех. Съществува недоволство от отсъст­вието на постоянен духовен водач, който да задоволява моралните потребности на предприемачите. Липсата на активно гражданско съзнание, което най-успешно може да акумулира знания и да укрепва системата на етичните норми и правила, също е неоспорим факт.

В не лесни условия живее днес българската жена, но тя съвсем не изглежда уплашена или обезвере­на. По-скоро въпреки трудното икономическо положение, мъжкото самочувствие и общественото отношение, же­ната продължава да поддържа дома си, да възпитава децата си, да се старае да изглежда добре, да печели, да прави кариера, да се усъвършенства и да успява.

Предприемаческата ни култура все още търси своето място на пазара. Все повече назрява необходимостта не само же­ната, но и мъжът да преосмислят своите приоритети, да променят отношението си към време­то, парите, капитала, социалната отговорност, догово­ра, дисциплината, социалната справедливост, плаща­нето на данъците и пр. Отговорността за семейството, детето, дома, бизнеса, родителите и пр. изисква надскачане на собственото его и изхвърляне на мисленето, че щом печелиш пари, всичко ти е позволено. Мястото на този остарял модел от времената на първоначалното натрупване на капитали е най-вече в миналото.

Не са малко хората, които са се опитвали да обезсърчат жените казвайки им, че рискуват много и изтъквайки многото негативи и трудности. Големите фигури в бизнеса често съветват критиката да се държи под око. Тя не е повод за предаване, но нито пък трябва да и се позволи да плаши и обезсърчава. Трябва да се изгради умението да се разграничава градивната от неградивната критика, критиката на обществото, критиката на съпруга или критиката на началника. Безценно е умението за вслушване в нея, защото винаги може да се извлече полза от градивната критика, въпреки че никой не обича да бъде критикуван.

Българката трябва да направи своя избор в името на своята собствена кауза. Вярната представа за образа на жената управленец, не само ще подпо­могне разсъжденията й, но и ще й даде отговор на въп­роса дали има сили да се справи. Колкото повече гледни точки има, толкова по-голям е и изборът, а правото на избор е правото да бъдеш свобо­ден!

Съвременния динамичен начин на живот изисква от жените не само опит и знания, но и нов предприемчив дух – дух в крак с новите икономически реалности. На основата на личните си знания, умения и възможности и съобразно спецификата на своя бизнес всяка интелигентна жена разработва собствени стартегии за това как да бъде успешна в своята сфера. Съвременната жена – високообразована, комуникативна, енергична, сила и уверена в себе си, аналитична и чувствена, коректна и откровена, пластична и тактична, гъвкава и адаптивна, отзивчива и демократична, способна да търси и намира нестандартни решения на всички проблеми, с вродено чувство за реализъм, хармония и човечност, е невероятен социален капитал. Хубаво е, че жената навлиза така стремглаво в света на бизнеса и на публичната комуникация, защото светът става не само много по-сигурен, но и много по-добър и очарователен. И колкото по-скоро обществото осъзнае тази истина и създаде оптимални условия за нейната реализаци, толкова по-бързо ще достигне и желаното качество на живота в многообразието на неговите измерения.

[1] Николова, Е., „Основи на женското предприемачество”, С., 2012

*Светлана Лазарова е бакалавър по „Стопанско управление“ в СУ „Св.Климент Охридски“. Публикацията се осъществява по проект „Развитие и устойчивост на създадения джендър екип към СОМ – Студентската онлайн медиа“, финансиран от Български фонд за жените, осъществяван от Център за развитие на медиите в партньорство с Offnews.bg.