Значението на образованите жени

Образованието на жените се отнася до всяка форма на обучение, която има за цел да подобри знанията и уменията на жените и момичетата. Това включва общо образование в училищата и колежите, професионално, техническо, здравно, правно и друг тип образование. Образованите жени са способни да доведат да така необходимите социално-икономически промени, а конституцията на почти всички демократични страни, включително и Индия, гарантира равни права както на на мъжете, така и на жените.
Началното образование сега е основно право. Когато една жена (или момиче) се възползва качествено от правата си, то обществото като цяло се подсигурява своята устойчивост.

2d0cb514775e0e28119faecabb43bc2d

Осъзнавайки важността на това жените да бъдат образовани, правителствата на много страни и много неправителствени организации осъществяват редица проекти, за да постигнат тази цел.
Можем да обобщим голямото значение на жените да бъдат образовани в осен основни точки:
1.Икономическо развитие и просперитет: Образованието дава възможност на жените да изпъкнат и да допринесат за всестранното развитие и просперитет на страната си.
2.Икономическо овластяване: Докато жените остават на заден план и са икономически зависими от мъжете, безпомощното им състояние не би могло да се промени. Икономическо овластяване и независимост ще дойде само чрез подходящо образование и заетост на жените.
3. Подобряване стандарта на живот: Образованието подпомага воденето на качествен живот посредством финансово обезпечаване, което от своя страна идва от добрата професионална реализация.
4. Подобряване на здравето: Момичета и жени осъзнават важността на здравето си. Чрез здравно образование, те имат право да водят здравословен и следователно качествен начин на живот, а образованите майки могат да вземат по-добри грижи, както за себе си, така и за своите деца и семейства.
5. Достойнството и чест: На образованите жени сега се гледа с достойнство и с чест. Те се превръщат в източник на вдъхновение и пример за подражание на милиони млади момичета, които изграждат своите ролеви модели.
6. Правосъдие: Образованите жени са по-информирани за своите човешки права, което би могло да допринесе за намаляване случаите на насилие и несправедливост срещу жените като принудна проституция, детски брак, аборт, трафик на хора и други.
7. Свободен избор на професия: Едно дете трябва да получи равни възможности за образование, защото образованите жени могат да се окажат много успешни в областта в която са решили да се реализират и да се превърнат в успешни лекари, инженери, управленци, учители и много други. Това благоприятства благополучието на един цял народ.
8. Намаляване на бедността: Образованите жени са сами по себе си предпоставка за намаляване на бедността. Жените могат да поемат голям дял от тежката задача да се изкорени бедността, което изисква огромен образователен принос. Не би могло да има много социални и икономически промени, ако момичетата и жените не получат своите права за образование.
До средата на деветнадесети век, момичета и жени са били подготвяни само за традиционните битови дейности. Сега обществото е свидетел на промените в ролеви статус на жените. Има по-голям акцент върху образованието на момичетата и жените по същия начин, както се образоват момчетата и мъжете. Съвременните родителите искат да изпълнят стремежа на децата си, без да съществува разделение между половете.
Образованите жени трябва да настояват за правото си да упражнят своите граждански, социални, политически и икономически права, което ще помогне за подобряване на благополучието не само на жените, но и на останалата част от обществото. А то от своя страна може да се радва на по-добри дни, докато подкрепя правото на жените да са просвети и образовани.

*Мария Христова е бакалавър по „Медии и журналистика“ в УНСС. Публикацията се осъществява по проект „Развитие и устойчивост на създадения джендър екип към СОМ – Студентската онлайн медиа“, финансиран от Български фонд за жените, осъществяван от Център за развитие на медиите в партньорство с Offnews.bg.