Деца със специални потребности ще имат възможност да се възползват от обновеното оборудване в столичен дом за медико-социални грижи

През настоящата година дом за медико-социални грижи за деца „Св. Иван Рилски“ имаше възможност да разгърне дейността на дневния си център като го обнови и оборудва за високоспециализирана рехабилитация. Дейността бе реализирана по проект „В подкрепа на дейността на Дневен център към ДМСГД „Св. Иван Рилски”, чрез разширяване и подобряване на специализираната терапевтичнаработа за деца от 0 до 7 години”.

„Често става така, че проблемите на децата със специални потребности и на техните семейства остават скрити за по-голямата част отбългарското общество. Но те също имат правото да изградят своя пълноценен и достоен живот сред нас. Затова вярвам, че сега след като имахме възможност да реализираме този проект, ще успеем да ги подпомогнем и да осигурим по-адекватни условия и съвременни методи за лечение на децата, които посещават дневния център на дома. Важно е да се увеличат възможностите за социализация и интеграция на децата, а лечението и рехабилитацията им да се съобрази с индивидуалните им потребности.“, каза днес по време на заключителна пресконференция по проекта д-р Елена Кундурджиева, директор на Дом за медико-социални грижи за деца „Св. Иван Рилски“.

В детското заведение, което има над 60-годишна история, се предоставят квалифицирана медицинска помощ и социални услуги за деца в медико-социален риск. След реализирането на проекта лечебното заведение вече разполага с реновиран дневен център, оборудване за високоспециализирана рехабилитация и обособени зали за специализирана грижа. С това се цели да се подобри достъпа до качествени и модерни медико-социални грижи и да се подобри интеграция на децата.

„Една изключително полезна, а и интересна дейност, която имахме възможност да реализираме бе осъществяването на обучения на членовете на семействата на деца с проблеми в развитието. Обученията, които си поставиха за цел да предоставят практическо обучение за последните съвременни практики и методи на рехабилитация в домашни условия, бяха реализирани от трима специалисти – психолог, ерготерапевт и логопед. В допълнение проведохме и обучения на  медицинските служители и специалисти в дома и доброволците, които служат при нас. Смятам, че тази дейност е много важна, защото обединява нашите усилия с тези на родителите, което ни дава възможност да работим заедно в интерес на децата.“, заяви днес по време на заключителната пресконференция д-р Елена Ганева, координатор на проекта.

Проектът „В подкрепа на дейността на Дневен център към ДМСГД „Св. Иван Рилски”, чрез разширяване и подобряване на специализираната терапевтична работа за деца от 0 до 7 години” е съфинансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, Мярка 5: Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.), която се изпълнява от Министерство на здравеопазването.